Skip to main content Skip to search

Juridisch advies

Juridisch advies

Door onze unieke combinatie van fiscaal, civiel en notarieel recht kunnen wij u van een allround juridisch advies voorzien. Door beheersing van bovenstaande rechtsgebieden behouden wij altijd het overzicht in uw zaak. Wij geven u inzicht in de onderliggende problemen die samenhangen bij al uw vraagstellingen. Complexe zaken waarbij meerdere rechtsgebieden elkaar overlappen, vragen om professioneel advies. Denk hierbij aan overeenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, aansprakelijkheden en verbintenissenrecht. Onze dienstverlening met betrekking tot juridisch advies kenmerkt zich door een snelle en effectieve aanpak. Hierbij staat persoonlijke ondersteuning van onze cliënten hoog in het vaandel.

Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht regelt diverse zaken rondom vermogen, het beheer en de verdeling van bezittingen, bijv. vastgoed en schulden tussen partners of echtgenoten. Bij een scheiding adviseren wij graag over de verdeling van het vermogen, denk bijvoorbeeld aan een onderneming. Het huwelijksvermogensrecht heeft grote raakvlakken met het notariële recht denk bijv. aan onroerend goed.

Wij kunnen u effectief van dienst zijn: fiscaal, civiel en notarieel

De kern leerstukken van het huwelijksvermogensrecht zijn:

De vermogensrechtelijke aspecten van:

– Het geregistreerd partnerschap;
– Het huwelijk
– Ongehuwd samenwonen
– Rechten en plichten tussen echtgenoten, toestemming, bestuur
– Omvang wettelijke gemeenschap
– Schulden ontbinding van de huwelijksgemeenschap
– Huwelijksvoorwaarden
– Vegoedingsrechten
– Verrekening bedingen
– Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
– Huwelijksgemeenschap en faillissement
– Schenking en of giften tussen partners en of echtgenoten

Wij adviseren u graag.

Bij vragen neem contact met ons op.

Ondernemingsrecht

Onderdeel van het civielrecht is het ondernemingsecht. Het gaat om de eerste plaats om rechtsvormen met behulp waarvan ondernemingen gedreven worden. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de BV.

Het ondernemingsrecht regelt vooral:

1. De structuur van een onderneming, de juridische organisatie en de inrichting.
2. Vertegenwoordiging, wie mogen en kunnen voor de onderneming transacties afsluiten, wat zijn de bevoegdheden van bestuurders.
3. Hoe zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gang van zaken in de onderneming geregeld.

Naar gelang van de rechtsvorm zijn deze drie kernonderwerpen van het ondernemingsrecht verschillend geregeld.

Ondernemingen zijn op winst gericht, met name op het behalen van economische voordelen. De BV komt als rechtsvorm vooral in aanmerking voor de beperking van de aansprakelijkheid en het uitkeren van winst aan de aandeelhouders. De BV kan en wordt voor talloze doeleinden gebruikt en is nauw met het fiscale recht verbonden.

Het ondernemingsrecht helpt tot de winstgerichtheid en laat ruimte voor het maken van winst. Het ondernemingsrecht is een instrument voor het sociaaleconomisch welzijn van de maatschappij en voor de ondernemer.

Het ondernemingsrecht is verbonden met het civiele en het fiscale recht en wordt vaak gebruikt voor een goede en gezonde fiscale structuur.

Door onze fiscale, civiele en notariële dienstverlening kunnen wij u adviseren en behulpzaam zijn bij uw vraagstukken ter zake het ondernemingsrecht.

Aarzel niet contact met ons op te nemen.

Goederenrecht

Bent u benieuwd wat uw rechtsrelatie is tot een bepaald goed? Wij vertellen u graag alles over goederenrecht, dat onderdeel is van het vermogensrecht. Wilt u bijvoorbeeld weten hoe groot het stuk gedeelde grond met uw buurman is? Of wilt u weten of u te maken heeft met een mandelig voetpad? Wij helpen u graag verder.

Bestuursrecht

Hoe kijkt een leek- ondernemer tegen het bestuursrecht aan? Het levert toch niets op. Gebruik maken van de rechtsmiddelen die ter beschikking staan gaat met veel rompslomp gepaard. En vervolgens wordt er dus geen gebruik gemaakt van het bestuursrecht en wenst men zelf de (bestuurs) problemen op te lossen. Dit zou goedkoper en effectiever zijn.

Niets is minder waar. Het bestuursrecht biedt ten eerste rechtsbescherming en conflictoplossing voor de burger tegen de (machtige) overheid. Vele maatschappelijke problemen zijn dan ook via het bestuursrecht opgelost. Deze rechtsbescherming is met vele waarborgen omgeven en dient op de juiste wijze te worden gehanteerd.

De burger kan de overheid aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen bij onrechtmatige besluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het falend toezicht door de Nederland bank.

Bij spoedeisendheid kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Bij geen of te laat antwoorden kan de overheid in gebreke worden gesteld, al dan niet met behulp van een dwangsom.

Daarnaast is het bestuursorgaan verplicht een juiste belangenafweging te maken, aangezien de belangen en de omstandigheden van de burger in acht moeten worden genomen en betrokken dienen te worden bij de besluitvorming. Daarom is het goed om op de juiste wijze een bezwaarschrift te formuleren. Op het feitensubstraat kan niet worden terug gekomen.

Hiernaast is het bestuursorgaan dat een besluit neemt of heeft genomen, verplicht tot het horen van de burger die een bezwaarschrift ingediend heeft. Hetzelfde geldt bij het in beroep gaan bij de (bestuurs)rechter. Tijdens de hoorzitting kunnen al de bezwaren nogmaals worden besproken en naar oplossingen worden gezocht en/of voorstellen worden gedaan. Tijdige informatie verschaffing naar het bestuursorgaan is wel een vereiste.

Er zijn wel twee voorwaarden. Er dient wel gebruik te worden gemaakt van de procedures die de rechtsbescherming kunnen geven (bezwaarschrift en of beroepsprocedures). Zonder deze procedures geen rechtsbescherming, schadevergoeding en of voorlopige voorziening bij spoedeisendheid enz. Een deskundige ter zake dient de stappen te nemen die hiervoor noodzakelijk zijn.

Wij kunnen cliënten die problemen hebben met een bestuursorgaan, dit is de overheid, adviseren en bijstaan. Hieronder vallen ook de Inspecteur en de Ontvanger der Rijksbelastingen. In het laatste geval is naast de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet Rijksbelastingen ook de invorderingswet 1990 van toepassing.