Als gevolg van het coronavirus en de maatregelen die worden genomen om de verspreiding ervan tegen te gaan, worden veel bedrijven geconfronteerd met een abrupte daling of zelfs volledige stilvallen van inkomsten. Hierdoor kunnen direct liquiditeitsproblemen ontstaan. Het kabinet heeft dinsdag 17 maart 2020 een pakket van aanvullende maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven te ondersteunen. 

De maatregelen komen gedeeltelijk bovenop de eerder genomen maatregelen (werktijdverkorting, verruiming van de regeling borgstelling mkb-kredieten, en het verlenen van uitstel van betaling van BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting). Daarnaast bevat het pakket een aantal versoepelingen van de eerder genomen maatregelen. Hieronder volgt een volledig overzicht van de ondersteuningsmaatregelen per 17 maart 2020. 

 Wat betekent dit mogelijk voor u? 

De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om u als ondernemer ademruimte te geven om de Coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Om aanspraak te kunnen maken op deze maatregelen zult u wel geconfronteerd worden met aanvragen die moeten worden ingediend, soms met bepaalde motiveringen en verklaringen.  

Verder zijn er een aantal mogelijkheden onder de bestaande wet en regelgeving waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Neem daarvoor contact op met onsWij zijn  continu op de hoogte met de laatste ontwikkelingen.  

 Bespreek met ons de buitengewone situatie waarin we ons nu bevinden. Mogelijk kunnen wij u helpen bij het vinden van de antwoorden en u ondersteunen in deze onzekere tijd. 

Hieronder beschrijven we de ondersteuningsmaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd ten behoeve van het bedrijfsleven. Het gaat om twee typen maatregelen die erop gericht zijn elkaar te versterken, namelijk: 

 • steunmaatregelen (langere termijn) 
 • liquiditeitsmaatregelen (kortere termijn)
   

Noodpakket banen en economie 

Tegemoetkoming loonkosten 

Het kabinet introduceert een nieuwe noodmaatregel om bedrijven van alle omvang tegemoet te komen in de loonkosten. Dit is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en vervangt de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) die per direct is stopgezet. 

De NOW staat open voor bedrijven van alle omvang. De regeling is losgekoppeld van de WW zodat geen WW-rechten van werknemers wordt opgesoupeerd. Verder gelden de volgende voorwaarden: 

 • De NOW is van toepassing voor bedrijven met een omzetverlies van ten minste 20%. 
 • De tegemoetkoming bedraagt ten hoogste 90% van de loonsom.
  Werkgevers betalen het loon voor 100% door. 
 • De tegemoetkoming geldt in eerste instantie voor een periode van drie maanden, maar kan eenmalig nog een keer verlengd worden met nog eens drie maanden. 
 • De regeling geldt zowel voor vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract.  
 • Voorschot: het UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het bedrag. Achteraf wordt het daadwerkelijk verlies aan omzet vastgesteld. 

Als gezegd komt de regeling in plaats van de regeling voor werktijdverkorting, WTV. Bedrijven die al een aanvraag voor WTV bij het UWV hebben ingediend hoeven echter geen nieuwe aanvraag in te dienen. De aanvraag voor WTV wordt automatisch beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe regeling, de NOW. 

Ondernemers en zzp’ers 

Zelfstandige ondernemers en zzp’ers krijgen recht op een aanvullende uitkering. Deze regeling moet nog worden vormgegeven, waaraan het kabinet hard werkt, en wordt uitgevoerd door de gemeenten. 

De regeling zal bestaan uit twee faciliteiten: 

 • Uitkering voor levensonderhoud tot aan het sociaal minimum. 
 • Lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. 

De faciliteiten hebben de volgende kenmerken: 

 • Afhankelijk van inkomen en gezinssamenstelling bedraagt de uitkering maximaal 1.500 euro netto. 
 • Periode van inkomensondersteuning voor levensonderhoud is drie maanden. 
 • De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.
  De maximale hoogte voor de lening voor bedrijfskapitaal bedraagt 10.157 euro. 
 • Behandelperiode van verzoek wordt vier weken (in plaats van op dit moment 13 weken). 
 • Voorschotten zijn mogelijk. 

Verder bestaat deze steunmaatregel uit een aantal versoepelingen ten opzichte van de bestaande regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz): 

 • Geen toets levensvatbaarheid 
 • Geen vermogens- of partnertoets. 

Versoepeling regeling differentiatie WW-premie bij overwerk 

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet werkt aan een aanpassing van deze regeling om de onbedoelde effecten hiervan weg te nemen. 

Verder gold dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd hebben om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om de lage WW-premie toe te kunnen passen. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot en met 30 juni 2020. 

Noodloket hard getroffen sectoren 

Er wordt een noodloket voor ondernemingen in hard getroffen sectoren geopend (met name horeca, evenementen, culturele sector, maar ook bijvoorbeeld schoonheidssalons e.d. die mogelijk in de problemen komen in verband met de 1,5 meter afstandseis). De tegemoetkoming moet nog worden uitgewerkt, maar het gaat om: 

 • Eenmalige gift van 4.000 euro 
 • Het moet gaan om een fysieke inrichting buiten het eigen huis 

Liquiditeitssteun 

Uitstel van betaling van belastingen 

Ondernemers en zzp’ers die in de betalingsproblemen komen als gevolg van de Coronacrisis kunnen een verzoek indienen bij de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling van BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. 

 • Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst onmiddellijk de invordering stil. Er is wordt dus direct uitstel van betaling verleend. 
 • Voorlopig geen verzuimboetes wegens te late betaling (of deze worden teruggedraaid). 
 • Individuele beoordeling van de verzoeken vindt achteraf plaats, dus ondernemers hoeven bij het verzoek niet direct een verklaring van een derde-deskundige mee te sturen (zoals eerder nog wel werd vereist). 

Tot slot en niet onbelangrijk, de invorderingsrente en de belastingrente zijn vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. 

Verlaging voorlopige aanslagen IB en Vpb 

Verder is het voor ondernemers mogelijk te verzoeken om een verlaging van de voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting als zij een lagere winst verwachten als gevolg van de Coronacrisis. Deze verzoeken worden ingewilligd, waardoor direct minder belasting hoeft te worden betaald. Als de aangepaste voorlopige aanslag lager uitkomt dan het bedrag dat al is voldaan, volgt er een teruggaaf. 

Borgstelling mkb-kredieten 

De overheid komt met een tijdelijke verruiming van de BMKB-regeling, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Het gaat om een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75%. Let op: de BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Om hiervan gebruik te maken moeten ondernemingen zich rechtstreeks wenden tot de bank. 

Verruiming GO-regeling 

Met de GO-regeling kunnen zowel mkb-bedrijven als (middel)grote bedrijven door middel van een 50% garantie vanuit EZK gemakkelijker bankleningen en bankgaranties verkrijgen. De GO-regeling gold voor financieringen vanaf 1,5 miljoen euro met een plafond van 50 miljoen euro per onderneming. Het plafond wordt nu verhoogd naar 150 miljoen euro per onderneming. Daarnaast is het totale budget dat EZK hiervoor beschikbaar heeft verruimd van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. De verruimde GO-regeling wordt verder uitgewerkt in samenwerking met de Europese Commissie en het streven is om deze binnen een week van toepassing te laten worden en hets streven is om deze binnen een week van toepassing te laten worden. 

Microkredieten Qredits 

Starters of ondernemers uit het kleinbedrijf die financiering vanuit de Stichting Qredits hebben ontvangen, kunnen aanspraak maken op uitstel van hun aflossingsverplichting gedurende zes maanden en een renteverlaging naar twwe procent. Voorwaarde is wel dat de aanvraag Coronagerelateerd is, waarvoor Qredits een toets zal ontwikkelen. 

Borgstelling MKB-Landbouw kredieten (BL) 

De regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL), wordt tijdelijk verruimd, voor financiering om de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden en daarmee terugwerkende kracht krijgen bij publicatie. 

Toeristenbelasting 

Veel gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector middels een voorlopige aanslag. Verschillende gemeenten beraden zich op aanpassing van de inning van toeristenbelasting om ondernemers in de verblijfssector tegemoet te komen. Of een aanpassing plaatsvindt, kan echter van gemeente tot gemeente verschillen. 

 Fiscale mogelijkheden 

Vanwege het coronavirus heeft de overheid enkele crisismaatregelen genomen. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van betaling van belasting krijgen.

Bijlagen:

Goed advies over Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) helpt u verder

Noodpakket banen en economie

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen