Skip to main content Skip to search

Fiscaal advies

Fiscaal advies en Bestuursrecht

Met de inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting, de invorderingswet en/of de leidraad invordering krijgt elke binnen- of buitenlandse belastingplichtige tijdens zijn of haar leven met een of meerdere van de hier genoemde belastingen (wetten) te maken. Vaak zijn het er zelfs meer, zoals de omzetbelasting. Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting begint het contact met de belastingdienst met de (juiste en verplichte) fiscale aangifte, bij ondernemers en/of ondernemingen, inclusief particulieren. Maar u moet de zaken al lang voordat de aangifte moeten worden gedaan op orde hebben en zorgen dat u niet te veel belasting betaalt. Door een kundige en juiste toepassing van de fiscale wetgeving kan belasting worden bespaard. Dit komt onder andere door de samenhang van fiscaal, civiel en notarieel advies. Uw gehele fiscale, civiele en notariële situatie kan met één oogopslag worden overzien. Dit levert ongetwijfeld (fiscaal) voordeel op.

Ons kantoor kan u hierbij van dienst zijn. Maak daarom een afspraak.

Zie hiervoor de link op de homepagina.

Boeterecht

Dat belastingwetgeving voor veel mensen onbegrijpbaar lijkt, blijkt wel uit de vele onjuiste belastingaangiften die jaarlijks worden gedaan. Het kan daarom gebeuren dat u, tijdens een check van de Belastingdienst, ineens te maken krijgt met fiscaal boeterecht. Ons fiscaal advieskantoor helpt u graag met het opstellen van een bezwaarschrift als u een boete van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Belastingaangifte en Jaarverslaggeving

Wij verzorgen uw jaarverslaggeving inclusief de fiscale balans welke als basis dient voor de aangifte inkomstenbelasting en of de Vennootschapsbelasting.

Erfbelasting

Erfbelasting wordt geheven op basis van de successiewet 1956 vanwege een verkrijging krachtens erfrecht. Schenkbelasting wordt geheven vanwege een verkrijging krachtens schenking (of gift).

Belangrijk is dat voor de heffing van erf-en schenkbelasting het woonplaatsbeginsel geldt. Het woonplaatsbeginsel knoopt aan bij de woonplaats van de erflater of schenker. Beide belastingen worden geheven als degene van wie wordt verkregen op het tijdstip van de verkrijging in Nederland woonde of geacht werd te wonen. Woont de erflater of schenker ten tijde van het overlijden of de schenking in Nederland, dan zijn de verkrijgers belasting verschuldigd over hetgeen zij krachtens erfrecht of schenking verkrijgen. De woonplaats van de verkrijging is daarvoor niet van belang. Belangrijk is ook dat het niet uitmaakt waar de verkregen goederen inclusief vastgoed zijn gelegen.

De schenk- en erfbelasting sluiten als belastingen over erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen aan bij het civiele recht en verschillen daardoor wat de aard en opzet betreft sterk van andere, veel meer op economische leest geschoeide, in Nederland geheven belastingen. In de successiewet gelden diverse fictie belangen die er opgericht zijn op de nalatenschap op basis van het civiele recht zo klein mogelijk te maken en dus bij het overlijden zo min mogelijk erfbelasting te betalen.

Schenk- en erfbelasting zijn nauw gelieerd aan de het fiscale en het notariële recht. Denk hierbij aan het maken en of uitvoeren van testamenten inclusief onroerend goed en of onderneming.

Wil u meer weten of een advies bijv. over vastgoed ter zake schenking en of bij overlijden neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag fiscaal, civiel en notarieel.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de opgelegde aanslag door de belastingdienst. Welke belasting onderdeel maakt niet uit. Via een bezwaarprocedure wordt duidelijkheid verkregen waar de problemen liggen. Een bezwaarschriften procedure is een heel effectief middel om problemen met de belastingdienst op te lossen. Er geld een hoorplicht. Deze hoorplicht dient door belastingdienst stikt te worden geleefd. Indien deze hoorplicht niet in acht wordt genomen door de belastingdienst krijgt u in bijna alle gevallen gelijk van de beroepsrechter.

Fiscale positie van directeur grootaandeelhouder

Als directeur grootaandeelhouder bij een nv of bv wilt u vast weten wat uw fiscale positie is binnen een onderneming. Deze fiscale positie is uiteraard afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en diverse andere factoren. Samen met u onderzoeken wij wat uw financiële positie is binnen uw organisatie.

Fiscaal bestuursprocesrecht

Het kan voorkomen dat er een spanningsveld is tussen bedrijven, individuele personen en de overheid. Wij geven u ondersteuning bij bestuursrecht, het opstellen van bezwaarschriften en beroepsschriften.

Invorderingsrecht

Het kan gebeuren dat u een betalingsachterstand oploopt of op hebt gelopen. In sommige gevallen kan de Belastingdienst dan beslag leggen op uw persoonlijke bezittingen. Wij helpen u ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt. Samen zorgen wij ervoor dat het beslag op uw woning door de Belastingdienst wordt opgeheven.

Bedrijfsopvolging

Als advieskantoor hebben wij veel kennis van bedrijfsovernames. Wij kunnen samen met u onderzoeken wat uw bedrijf op dit moment waard is en alles regelen omtrent de bedrijfsverkoop.

Internationaal belastingrecht

Heeft u te maken met internationaal belastingrecht? Wij weten alles over belastingvedragen, Europees belastingrecht, internationaal verdragsrecht en het voorkomen van dubbele belastingheffing.