Overdrachtsbelasting-vrijstelling bij bedrijfsopvolging 

Overdrachtsbelasting-vrijstelling bedrijfsopvolging

Overdrachtsbelasting-vrijstelling bij bedrijfsopvolging

Bij het overdragen van uw bedrijf komt overdrachtsbelasting kijken. In veel gevallen zijn er ook vrijstellingen, met name in familieverband. Recente jurisprudentie toont aan dat deze vrijstellingen ruimer opgevat kunnen worden dan wat er wettelijk is opgeschreven. Wij van Vijzelman Advies zijn gespecialiseerd in fiscaal-, notarieel- en civielrechtelijk advies. Hier valt ook de overdrachtsbelasting onder. Wij hebben de recente rechtspraak op het gebied van vrijstellingen in familieverband voor u samengevat. 

 

ECLI:NL:HR:2018:2110 – De doorkijkbenadering in de doorkijkarresten

Casus

Een moeder schenkt al haar aandelen in een holding aan haar zoon. Deze holding houdt ook een belang in een dochtermaatschappij. De verkrijging van deze aandelen is een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting op basis van artikel 4 WBR. Dit belastbaar feit ontstaat door de onroerende zaak rechtspersoon regeling’ (OZR-regeling). Beide vennootschappen drijven een materiële onderneming en exploiteren onroerende zaken. Belastingplichtige doet een beroep op de objectieve vrijstelling voor een bedrijfsopvolging (familievrijstelling). De zoon voldeed echter niet aan de eis dat een kwalificerend familielid de dochteronderneming voortzette. In caşu was dat de holding. Als de zoon de onderliggende onroerende zaak wel rechtstreeks had verkregen, voldeed hij wel aan de voorwaarden van de familievrijstelling. Aangezien dit nu via de holding ging, in eerste instantie niet. 

Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

Essentie 

Dit standaardarrest behandelt de doorkijkbenadering. Dit is een belangrijke toepassing voor de overdrachtsbelasting. In eerste instantie kan er geen beroep worden gedaan op een aantal (objectieve) vrijstellingen, indien de onroerende zaken niet direct zijn verkregen. Dit arrest laat samen met andere doorkijkarresten zien in hoeverre het mogelijk is om in afwijking van de wettekst alsnog objectieve vrijstellingen toe te passen bij indirecte verkrijging van vastgoed. 

Rechtsregel

De OZR-regeling strekt tot het verhinderen van het ontgaan van overdrachtsbelasting door middel van het tussenschuiven van rechtspersonen. De regeling beoogt niet het belastbaar feit van de overdrachtsbelasting uit te breiden. Bij indirecte verkrijging van onroerende zaken kan de objectieve vrijstelling daarom nog steeds worden toegepast, mits bij een directe verkrijging de vrijstelling ook zou gelden. Er wordt dus door de vennootschap’heen gekeken‘. Dit geldt voor alle objectieve vrijstellingen in artikel 15 WBR. 

Hoge Raad

Aangezien de belanghebbende zou voldoen aan de voorwaarden van de familievrijstelling, indien de onroerende zaken rechtstreeks waren verkregen, mag de holding toch de familievrijstelling toepassen. De zoon is door de doorkijkbenadering dus geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 

ECLI:NL:RBGEL:2022:5229 – Geen OVB-vrijstelling voor bij bedrijfsopvolging verkregen onroerende zaak

Casus

Belanghebbende en haar broer verkrijgen van hun vader ieder 50% van de certificaten van aandelen in Vastgoed BV, een onroerende zaakrechtspersoon op grond van artikel 4 WBRV. Het ondernemingsvermogen van deze BV bestond uit een onroerende zaak en 20% van de certificaten van aandelen in BV 2. De inspecteur heeft aangegeven dat de onroerende zaak kwalificeert als ondernemingsvermogen en dat sprake is van een materiële onderneming. Belanghebbende doet een beroep op de doorkijkarresten en stelt dat zij geen overdrachtsbelasting verschuldigd is over de verkrijging van de certificaten van de aandelen in Vastgoed BV.

Rechtsvraag

De vraag is of Vastgoed BV een onderneming drijft waartoe een onroerende zaak behoort en zo ja, of belanghebbende en haar broer de bedrijfsuitvoering van deze onderneming, al dan niet in fasen, in haar geheel hebben voortgezet. 

Rechtbank

Aangezien de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing zou zijn als belanghebbende (de onverdeelde helft van de onroerende zaak en het 20%-belang van certificaten in BV 2 rechtstreeks zou hebben verkregen, gaan de doorkijkarresten hier niet op. De materiële onderneming wordt namelijk niet door Vastgoed gedreven, maar door een ander rechtspersoon en de onderneming kan daarom niet aan Vastgoed BV worden toegerekend.

Vijzelman Fiscaal Advies

Vijzelman is een prijswinnend belastingadvieskantoor en gespecialiseerd in het fiscale, notariële en civiele recht. Als u vragen heeft over de overdrachtsbelasting, haar vrijstellingen of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, dan bent u bij ons op het juiste adres. Het is belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Door onze 3-in-1 toverformule kunnen wij in één opslag alle relevante juridische feiten voor u opmerken en het juiste advies samenstellen. 

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen