Overzicht van de Besloten Vennootschap (BV)

Overdrachtsbelasting-vrijstelling bedrijfsopvolging

Overzicht van de Besloten Vennootschap (BV)

Een veelgebruikte ondernemingsvorm in Nederland is de besloten vennootschap (BV). Deze rechtsvorm wordt ingezet voor uiteenlopende activiteiten, van een kleine bakkerij met twee werknemers tot zeer grote ondernemingen met duizenden werknemers. 

Niet alle BV’s zijn opgericht om een bedrijf te drijven; maar worden bijvoorbeeld gebruikt om op een fiscaal voordelige manier een pensioen op te bouwen en fungeren dus meer als een spaarpot.

 Een belangrijk kenmerk van een BV is dat deze kapitaal heeft dat is verdeeld in overdraagbare aandelen. Deelname in een BV is alleen mogelijk door het bezit van aandelen in haar kapitaal, waardoor de BV wordt gerekend tot kapitaalassociaties of kapitaalvennootschappen. Bij oprichting moet er ten minste één aandeel worden uitgegeven, en de nominale waarde van de aandelen kan laag zijn, bijvoorbeeld €1. De eenpersoons-BV is een legaal verschijnsel in het Nederlandse recht, waarbij alle aandelen in handen van één aandeelhouder kunnen zijn.

 

Functies van Aandelen en Aandeelhoudersrechten

Aandelen in een BV vervullen meerdere belangrijke functies. Ten eerste zijn aandelen een middel voor de BV om kapitaal aan te trekken. De aandeelhouder brengt vermogen in de BV in en ontvangt hiervoor aandelen. Deze inbrengverplichting houdt in dat de aandeelhouder vermogen ter beschikking moet stellen ter grootte van het nominale bedrag van de aandelen. In de statuten van de BV staat hoeveel dit nominale bedrag voor een bepaalde soort aandelen is, variërend van €0,01 tot €750 per aandeel.

Daarnaast is aan het aandeel doorgaans stemrecht verbonden in de aandeelhoudersvergadering (artikel 2:228 BW). Dit geeft de aandeelhouder zeggenschap in de BV. Elk aandeel levert in principe één stem op, waardoor de invloed in de aandeelhoudersvergadering toeneemt met het aantal aandelen dat iemand bezit. Dit maakt de BV plutocratisch van aard, maar de statuten kunnen dit anders regelen, inclusief de mogelijkheid van aandelen zonder stemrecht.

Tot slot vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie. In beginsel geeft elk aandeel recht op een deel van de winst (artikel 2:216 BW). Deze winstuitkering, ook wel dividend genoemd, wordt verdeeld over de aandelen. Hoe meer aandelen men bezit, des te groter het recht op winst, hoewel afwijkingen mogelijk zijn volgens artikelen 2:216 lid 6 en lid 7 BW.

Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

Aandelenoverdracht en Juridisch Kader

De BV is besloten, wat betekent dat de uitgegeven aandelen op naam staan en hun overdracht in principe niet vrijelijk kan plaatsvinden. Een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, moet deze eerst aan de medeaandeelhouders aanbieden (artikel 2:195 lid 1 BW). De statuten kunnen de aandelenoverdracht vrijmaken, maar de wet bevat uitvoerige voorschriften die aangeven binnen welke grenzen de vrije overdraagbaarheid kan worden beperkt. Deze blokkeringsregelingen zorgen ervoor dat aandelen in een BV niet zonder meer vrij verhandelbaar zijn. Bovendien kan de overdracht van aandelen alleen via een notariële akte plaatsvinden, en alle aandeelhouders moeten worden opgenomen in een register dat door het bestuur van de BV wordt bijgehouden (artikel 2:194 BW).

De BV is de meest populaire rechtsvorm in Nederland, vooral omdat aandeelhouders en bestuurders in principe niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de handelingen van de BV. 

Artikel 2:175 BW stelt dat een aandeelhouder niet persoonlijk aansprakelijk is voor wat er in naam van de BV wordt verricht en niet boven het gestorte bedrag op zijn aandelen hoeft bij te dragen aan de verliezen van de BV. Dit maakt de BV aantrekkelijk vanwege haar gunstige aansprakelijkheidsregime. Als een BV failliet gaat, kunnen de schuldeisers onbetaald blijven, hoewel bestuurdersaansprakelijkheid enige correctie kan bieden.

De BV wordt geregeerd door haar statuten, die openbaar zijn en ter inzage liggen bij het handelsregister (artikel 2:180 lid 1 BW). Deze statuten moeten de naam, zetel en het doel van de vennootschap bevatten. Hoewel de BV zelf geen contract is, is zij ingebed in de regels van het algemene burgerlijk recht. Ook is het BV-recht sterk beïnvloed door Europese wetgeving, zoals Richtlijn 2017/1132.

Op 1 oktober 2012 werd het BV-recht in Nederland grondig herzien om ondernemerschap te bevorderen. Een belangrijke verandering was de afschaffing van het minimumkapitaal van €18.000, waardoor het nu mogelijk is om een BV op te richten met slechts één eurocent.

De verplichte blokkeringsregeling werd afgeschaft, en onder het nieuwe BV-regime kunnen statuten aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht invoeren. Hierdoor is het BV-recht sinds 2012 minder regulerend en meer faciliterend voor ondernemers.

Pro- en contra’s

Wat zijn de voordelen van een BV?

Er zijn meerdere redenen waarom een BV aantrekkelijker kan zijn dan een eenmanszaak of een VOF:

  • Het kan de risico’s en de aansprakelijkheid van uw privévermogen beperken.
  • Het verbetert uw imago naar opdrachtgevers.
  • U kunt uw privégegevens beter beschermen.
  • Het kan het voor u fiscaal voordeliger zijn om uw onderneming in een BV onder te brengen. U kan een deel van de belasting dan namelijk uitgesteld betalen en de totaal verschuldigde belasting is soms zelfs lager dan voor een eenmanszaak of VOF. Waar het keerpunt precies ligt, is lastig te bepalen. Bij een winst vanaf 100.000 euro per jaar is het zeker de moeite waard om te kijken of een BV voor u voordeliger is.
Overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

Oprichting van een BV en/ of Holding

  1. Een BV dient een naam te hebben. 
  2. Boven op de BV kan een holding worden geplaatst. Dit is een (spaar) BV waarin het vermogen wordt opgeslagen en afgeschermd. 

U richt een BV op. De oprichting geschiedt bij een notariële akte waarin de statuten van de BV worden vermeld. Hiertoe dient een notaris te worden geraadpleegd die het concept van de oprichtingsakte formuleert en na beoordeling en akkoordbevinding kan de akte dan worden verleden waarbij de BV wordt opgericht. 

Voordat de conceptakte wordt opgemaakt, kunnen wij u reeds in voor traject adviseren omtrent de civiele maar vooral de fiscale uitwetwering van de BV.

Voor de oprichting het ondertekenen van de oprichtingsakte dient contact met de notaris te worden opgenomen en tijdens de bespreking kan worden vermeld wat de wensen zijn van de oprichter(s) en of aandeelhouder(s) zijn van de op te richten BV.

 De Doelomschrijving is belangrijk want daarop zullen de handelingen van de BV opgerichte moeten zijn. 

Later kan of tegelijkertijd aan de orde komen de oprichting van een stichting/ stichting administratiekantoor (STAK) een noodzakelijk onderdeel van een Estate planningstraject vormt. Het is allemaal maatwerk welke in het voorgesprek met ons kantoor en daarna met de notaris aan de orde komen. 

Na de ontvangst van het concept van de notaris dient dit concept alsnog gecontroleerd te worden of het inderdaad aan alle wensen voldoet.  Niet alleen de civielrechtelijke maar ook de fiscale kant dient bij het controleren te worden betrokken.

Willem dC.

“Het was mij een genoegen door u te worden begeleid. U wist met uw brede kennis en ervaring op het gebied van fiscaal-, civiel- en notarieelrecht de juiste koers uit te zetten. U mag die formule wat mij betreft met recht uw “TOVERFORMULE” noemen! In alle eenvoud, integriteit en trefzekerheid hebt u mij geholpen de zaken onverwachts in mijn voordeel te beslechten. Heel veel dank hiervoor en moge uw aanpak succesvol ten dienste blijven voor velen die het moeilijk hebben met gecompliceerde zaken en daarbij snakken naar de eerlijke, deskundige en veelzijdige juridische bijstand die u mij geleverd hebt.”

Vijzelman

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen