De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk of u in aanmerking komt voor Tozo en wat de voorwaarden zijn.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandig ondernemers die een beroep willen doen op de regeling kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden, tenzij u als ondernemer weer inkomsten heeft boven het sociaal minimum.

Voorwaarden Tozo

Om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de Tozo moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U komt in aanmerking als:

 • u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;
 • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent;
 • u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;
 • u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering voor levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de

Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland

 • uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
 • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK);
 • u alle noodzakelijke vergunningen heeft;
 • u vóór 17 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KVK;
 • u over 2019 aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan dient u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
 • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing zijn (een uitzondering geldt voor ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en die niet studeren, maar wel aanspraak op studiefinanciering hebben, als zij gaan studeren).
 • Als u bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilt aanvragen, er geen verzoek is ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband.

Partnerinkomenstoets

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2, geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 of 2, of beide

Als u als zelfstandige als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 samen een maximum kent van € 10.157 euro.

Wanneer u al eerder in de Tozo bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal heeft aangevraagd en toegekend gekregen, maar het maximale bedrag van € 10.157 nog niet is bereikt, kunt u dus nog een aanvullende aanvraag doen tot het maximum van € 10.157 is bereikt.

Als u meer dan € 10.157 nodig heeft voor bedrijfskapitaal, kunt u een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Ook heeft u misschien recht op de regeling kleine corona kredieten van het ministerie van Economische Zaken.

U kunt geen beroep doen op de Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Kijk of u recht heeft op Tozo op Krijgiktozo.nl

Kijk of u recht heeft op Tozo op Krijgiktozo.nl

Aanvragen van een lening bedrijfskapitaal wanneer u meer dan € 1.500 per maand verdient

Ook als uw inkomen boven het sociaal minimum ligt, kan het zijn dat u uw zakelijke rekeningen, vaste bedrijfslasten of beide niet meer kunt betalen. U kunt dan een Tozo lening bedrijfskapitaal aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal, moet u laten zien onvoldoende geld te hebben door de coronacrisis.

Bij uitstel van betaling of faillissement geen recht op lening, mogelijk wel op levensonderhoud

Als u uitstel van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kunt u geen beroep doen op de Tozo 3-lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u de Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

Alternatieven voor de Tozo

Gaat het al een tijd slechter met uw onderneming en denkt u dat het verstandiger is om te stoppen met uw onderneming? Dan past de regeling voor de beëindigende zelfstandige uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beter bij u. U kunt hiermee maximaal 12 maanden een uitkering voor levensonderhoud krijgen. Ook wanneer u meer krediet nodig heeft dan het Tozo bedrijfskapitaal. Of als het niet gaat over een geldprobleem, maar over bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen. Of beide. Het kan dan om hogere bedragen gaan, maar er zijn ook andere voorwaarden. Verder vraagt het kabinet om alleen gebruik te maken van noodregelingen als dat echt nodig is.

Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

Per 1 januari 2021 start een volgende fase binnen de Tozo. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer of als werknemer in loondienst. Veel ondernemers denken al na over de toekomst.

Alle zelfstandigen met een hulpvraag, die redelijkerwijs niet in staat zijn om zonder hulp verder te komen, kunnen met hun hulpvraag bij de gemeente terecht. Gemeenten inventariseren samen met zelfstandig ondernemers of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Ook de grensondernemers die in het buitenland wonen kunnen vanaf 1 januari 2021 hulp bij heroriëntatie vragen bij de gemeente waar hun bedrijf gevestigd is, indien het aannemelijk is dat zij niet geholpen worden in het land waar zij wonen en zij problemen hebben om hun huidige bedrijf in de nieuwe tijd economisch rendabel te maken.

Wanneer u nu al met heroriëntatie aan de slag wilt, maar niet weet waar u kunt starten, dan kunt u bijvoorbeeld beginnen bij de Kamer Van Koophandel (KVK). De KVK biedt praktisch advies bij zwaar weer. Centraal in de dienstverlening staat een telefonisch persoonlijk advies door het KVK Adviesteam zwaar weer op telefoonnummer 0800 21 17. In het gesprek is er ruimte voor uw verhaal en uw vragen, en helpt de KVK met

name bij de bedrijfskundige aspecten en een stappenplan. Het Adviesteam geeft ook ondersteuning bij het doorverwijzen naar de best passende partij die verder hulp kan bieden. Ook zijn de volgende video’s beschikbaar:

Als u direct wilt ontdekken hoe het ervoor staat met uw bedrijf, kunt u gebruik maken van de KVK Zwaar weer routewijzer. De routewijzer analyseert 4 belangrijke aspecten van uw bedrijf. Natuurlijk kan niet met 4 vragen het hele bedrijf worden doorgrond. Het helpt wel om inzicht te krijgen in hoe uw bedrijf ervoor staat en wat mogelijke vervolgstappen zijn. Bovendien maakt de routewijzer inzichtelijk welke kansen er mogelijk nog liggen voor uw bedrijf. Zo weet u vandaag al waar hij of zij aan toe is en wordt financiële schade beperkt.

Ook in de regio zijn er mogelijkheden. Zo zijn er lokale afdelingen van het Ondernemersklankbord, waar oud-ondernemers met veel kennis en ervaring u vrijwillig bijstaan in een klankbordtraject. Verder kunnen ook zelfstandigen terecht bij een van de 35 leer-werkloketten in Nederland, waar expertise is van de regionale opleidingsmarkt en zicht is op kansberoepen en kanssectoren.

Informatie over de (oude) TOZO 1 en 2

Bekijk de publicaties:

Verantwoordelijk

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen