Toerekening van kosten aan het juiste jaar

In 1953 heeft de Hoge Raad een belangrijk principe vastgelegd met betrekking tot boekhoudkundige kosten: kosten moeten worden toegerekend aan de jaren waarop ze daadwerkelijk betrekking hebben. Met andere woorden, wanneer bepaalde kosten eigenlijk in een ander jaar thuishoren dan het jaar waarin ze zijn betaald, moeten deze kosten op de balans worden opgenomen als een soort “uitstelpost.” Pas in het jaar waarin deze vooruitbetaalde kosten daadwerkelijk van toepassing zijn, mogen ze worden afgetrokken van de winst.

 

Recentelijk heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een zaak behandeld waarin een ondernemer ontdekte dat hij een fout had gemaakt in zijn boekhouding voor de periode van 2013 tot 2018. Hij had daardoor te weinig bedrijfskosten afgetrokken en vroeg om ambtshalve vermindering van de aangiften inkomstenbelasting. Hij beweerde dat hij alsnog recht had op het aftrekken van €20.529 aan bedrijfskosten.

 

De belastinginspecteur wees echter zijn verzoek af voor de aangiften van 2013 en 2014 omdat de vijfjaarsperiode van ambtshalve vermindering was verstreken. De vijfjaarsperiode van ambtshalve vermindering verwijst naar een tijdsperiode in het belastingrecht waarbinnen de belastingautoriteiten herzieningen of correcties kunnen aanbrengen in aangiften of belastingaanslagen zonder dat er specifieke redenen nodig zijn. In Nederland kan de Belastingdienst ambtshalve vermindering toepassen om fouten in belastingaanslagen te corrigeren. Dit kan nodig zijn als er bijvoorbeeld fouten of onjuistheden in de aangiften worden ontdekt, of als er wijzigingen in de wetgeving zijn die invloed hebben op eerdere aanslagen.

 

De ondernemer ging in beroep tegen deze beslissing. Het hof concludeerde dat kosten die oorspronkelijk in een bepaald jaar waren betaald maar eigenlijk betrekking hadden op andere jaren, (gedeeltelijk) op de balans moesten worden geactiveerd. Pas in het juiste jaar mochten deze kosten worden afgetrokken van de winst. De over het hoofd geziene kosten hadden betrekking op managementdiensten die aan de ondernemer waren verleend in de jaren 2013 en 2014. Aangezien deze kosten in die specifieke jaren thuishoorden, was er geen geldige reden om ze eerst op de balans te activeren en pas later af te boeken. Hierdoor werd de beslissing van de belastinginspecteur om de kosten niet in een later jaar alsnog toe te staan als juist beschouwd.

 

Mocht u in eenzelfde situatie zitten, heeft u vragen of wilt u nader geïnformeerd worden over erfrecht, fiscaalrecht of civielrecht? U Kunt contact met ons kantoor opnemen via het contactformulier op de website www.vijzelman.nl of per email: info@vijzelman.nl