Per 1 januari 2016 is in werking getreden een nieuwe regeling: aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA). In deze regeling is bepaalt wanneer een DGA als werknemer voor de werknemersverzekeringen moet worden aangemerkt. Indien een DGA als werknemer moet worden beschouwd, is hij evenwel verplicht verzekerd voor de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Werkloosheidswet. Deze nieuwe regeling vervangt de oude regeling.

 

In verband met de introductie van de FLex B.V is deze nieuwe regeling (per 1 januari 2016 ) noodzakelijk geworden. In de nieuwe regeling is een aantal ontwikkelingen uit de jurisprudentie verwerkt. Hieronder worden belangrijke wijzigingen besproken. De nieuwe regeling ( 2016 ) beoogt voor het overgrote deel de oude situatie te continueren, zonder dat aanpassing van de statuten daarvoor nodig is. Belangrijk is dat aanpassing van de statuten niet nodig is. Regeling is alleen van toepassing op statutaire bestuurders van een N.V. en van een B.V. Degene die een arbeidsverhouding met een vennootschap heeft staat formeel gesproken onder gezag van de vennootschap en is daarmee in dienstbetrekking. Niet als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding van de DGA. Onder een DGA wordt in de regeling verstaan de bestuurder:

 

1. die al dan niet samen met zijn echtgenoot houder is van een zodanig aantal aandelen dat hij (al dan niet samen met zijn echtgenoot) zelf kan besluiten over zijn ontslag; of

2. die samen met bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (al dan niet samen met zijn echtgenoot) houder is van aandelen die ten minste tweederde van de stemmen vertegenwoordigen zodat hij over zijn ontslag kan besluiten;

3. die een zodanige zeggenschap heeft door tussenkomst van een of meer rechtspersonen waarvan hij bestuurder is en door tussenkomst van vennootschappen waarvan hij aandelen houdt, dat hij hierdoor over zijn ontslag kan besluiten;

4. die behoort tot een groep van bestuurders die samen alle aandelen van de vennootschap bezitten en alle aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van de vennootschap vertegenwoordigen (de zogenaamde nevengeschiktheid).

 

Net als in de oude regeling gaat het om het vaststellen van de feitelijke macht op basis van de statuten bij het ontslag van de statutaire bestuurder. Onderzocht moet worden of de DGA een beslissende stem heeft. De regeling ziet overigens alleen op statutaire bestuurders. Door de nieuwe regeling in combinatie met alle mogelijkheden die de Flex B.V. heeft, heeft de bestuurder het zelf in de hand om te bepalen of hij al dan niet als DGA wordt aangemerkt. De flexibiliteit van de Flex B.V. werkt dus door naar de sociale verzekeringen. Als een bestuurder of de vennootschap zekerheid wil over de positie, kan aan de inspecteur of aan het UWV gevraagd worden om een beslissing te nemen over de verzekeringsplicht. Het UWV beslist over een verzoek van de werknemer en de inspecteur beslist op een verzoek van de werkgever (ofwel de vennootschap). In de regeling wordt verder een aantal praktische voorbeelden gegeven. Ook de positie en mogelijkheden van een stichting administratiekantoor (STAK) worden daarbij besproken. De nieuwe regeling leidt tot meer duidelijkheid en lost een aantal vragen op. De inrichting van de statuten en de wijze van besluitvorming over ontslag van een bestuurder is dus erg belangrijk. De notaris kan hierover adviseren.

ECLI:NL:HR:2013:BY9295

www.rechtspraak.nl

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek

Wij kunnen samen met u naar uw situatie kijken en uw problemen oplossen