The Escape Center exploiteert een fitnesscentrum. Het gebruik van de fitnesstoestellen vindt ofwel individueel ofwel in groepsverband plaats, al dan niet met een beperkte begeleiding. Zij biedt ook personal training en groepslessen aan. De verwijzende rechter vraagt zich af of de Btw-richtlijn zo moet worden uitgelegd dat de dienst die bestaat in de toekenning van het recht gebruik te mogen maken van de sportaccommodaties van een fitnesscentrum en in de verstrekking van individuele of groepsbegeleiding mag worden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief.

Het Hof van Justitie merkt op dat The Escape Center niet alleen toegang tot een sportaccommodatie aanbiedt, maar ook individuele en groepslessen. Er moet dan worden nagegaan of alle aangeboden prestaties onder het verlaagd btw-tarief kunnen vallen doordat zij één enkele prestatie vormen. Het Hof van Justitie oordeelt dat uit de gegevens waar zij over beschikt, blijkt dat de persoonlijke begeleiding en groepslessen bijkomend zijn bij het recht gebruik te maken van de accommodaties. De Belgische regering voert nog aan dat zij wettelijk en in een koninklijk besluit dergelijke lessen van het verlaagd tarief heeft uitgesloten. Het Hof van Justitie oordeelt dat dit niet uit de Belgische wetgeving blijkt en dat voor wat betreft het besluit slechts sprake lijkt te zijn van een administratieve praktijk. Het staat aan de verwijzende rechter na te gaan wat in het nationale recht de aard en strekking zijn van dat koninklijk besluit.

Hof van Justitie EU 22 september 2022, C-330/21, ECLI:EU:C:2022:719 (The Escape Center) Art.

9 lid 2 sub a Wet OB 1968

Lees meer