Certificering
Het certificeren van vermogen is een veelvoorkomend fenomeen. De certificering zorgt ervoor dat het economisch belang bij een goed wordt gescheiden van de eigendom. De te certificeren goederen worden hierbij vaak ingebracht in een stichting, de zogeheten Stichting Administratie kantoor, STAK. De stichting kent de inbrenger of derden certificaten toe. De inbrenger of de derden verkrijgen hiermee het economisch belang. Het is bij certificering belangrijk dat de zeggenschap in vertrouwde handen blijft. Certificering van aandelen komt vaak voor bij een bedrijfsoverdracht waarbij de ouders de zeggenschap willen behouden.

Certificering kan toegepast worden op elk goed. Het wettelijk pandrecht voor certificaathouders dat is neergelegd in 3:259 BW is niet voor elk goed bestemd. Dit recht komt uitsluitend toe indien het gaat om gecertificeerde aandelen en schuldvorderingen.

De positie van erfgenamen
Als gecertificeerd vermogen wordt vererfd, blijven de legitimarissen gebonden aan de certificering. Dit kan beschouwd worden als een inbreuk op hun rechten. Zij hebben het recht om hun erfdeel ‘vrij en onbezwaard’ te verkrijgen. Een inbreuk op dit recht hoeven zij niet te accepteren. Verkrijgingen die niet voldoen aan de vereisten worden namelijk inferieur genoemd. Het is dan de vraag of een legitimaris recht heeft op decertificering.
Lees meer: