Fiscale voordelen in de vennootschapsbelasting:
De Wet op de Vennootschapsbelasting is een van de meest complexe wetten als het gaat om de fiscale regelgeving. Er zijn vooral veel uitbreidingen voor het uitbreiden van de heffingsgrondslag. Echter, de wet is niet alleen maar nadelig voor belastingplichtigen. Er staan ook een aantal faciliteiten in de Wet op de Vennootschapsbelasting die voordelig zijn voor bedrijven. Een van de bekendste is de deelnemingsvrijstelling.Wij van Vijzelman Fiscaal Advies zijn gespecialiseerd in het fiscale, het civiele en het notariële recht en kunnen u dus op al deze (overlappende) gebieden van dienst zijn. In dit stuk wordt ingegaan op de context van de deelnemingsvrijstelling binnen de vennootschapsbelastin

Waarom een deelnemingsvrijstelling?

Belastingwetten ontstaan doorgaans om één gemeenschappelijk doel te bereiken: heffen. Dat is logisch; de overheid heeft geld nodig en zoveel mogelijk mensen (en entiteiten) moeten daaraan een bijdrage leveren. In sommige gevallen ontstaan er door al die belastingwetten mismatches. Dit zijn situaties waarin economisch dubbel wordt geheven of juist helemaal niet wordt geheven. Dat is niet het doel van de (vennootschaps)belasting. Er is daarom naar verschillende oplossingen gezocht om dit soort situaties te voorkomen. Het voorkomen van dubbele heffing is een gevolg van het neutraliteitsbeginsel. Dit beginsel gaat ervan uit dat een onderneming die in een vennootschap wordt gedreven, gelijk moet worden gesteld met een onderneming die bestaat uit meerdere vennootschappen (een concern). Eén van de meest gebruikte instrumenten om dubbele heffing te voorkomen is de deelnemingsvrijstelling die is neergelegd in artikel 13 van de Wet op de Vennootschapsbelasting.

Wat is de deelnemingsvrijstelling?

Kort gezegd zorgt de deelnemingsvrijstelling ervoor dat voordelen die voortvloeien uit een aandelenbelang van een moedervennootschap in een dochtervennootschap, niet op beide niveaus worden belast. Op het niveau van de moeder geldt een vrijstelling, waardoor economische dubbele heffing wordt voorkomen. Niet geheel onbelangrijk is dat kosten die gemaakt worden bij het verwerven van het aandelenbelang ook ‘vrijgesteld’ zijn, wat ze niet meer aftrekbaar maakt.

De deelnemingsvrijstelling is niet zomaar toepasselijk op alle vennootschappen. In de wet staan een aantal eisen waaraan moet zijn voldaan voordat er gebruik kan worden gemaakt van deze faciliteit. Het belangrijkste criterium is de bezitseis van artikel 13 lid 2 van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Dit betekent dat er een aandelenbelang moet zijn van ten minste 5% van de moeder in de dochter. Het aandelenbelang geeft volgens de wetgever aan dat er ‘een wezenlijke functie wordt vervuld ten dienste van de bedrijfsuitvoering van een groep’.

De deelnemingsvrijstelling in internationale context

De deelnemingsvrijstelling zorgt ervoor dat een moederbedrijf in Nederland niet dubbel wordt belast als dit bedrijf een buitenlandse deelneming heeft. Het is belangrijk om te begrijpen dat bij de deelneming niet alle elders belaste winst wordt vrijgesteld. Het gaat enkel om de elders belaste ‘eigen winst’. Daarvoor geldt de bezitseis van 5%. Deze grens kan (vooral) in internationale context leiden tot belastingontwijking. Dat is een probleem voor Nederland: Enerzijds is er een wens om fiscaal aantrekkelijk te zijn. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat belastingontwijking mogelijk is door Nederlandse wetgeving.

Er is hiervoor daarom een oplossing bedacht. In situaties waarin sprake is van een deelneming die niet in het verlengstuk van de moeder zit, maar slechts als een verlengstuk wordt gehouden en zich in een laag belast land bevindt, is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Er geldt dan een optie tot verrekening in plaats van vrijstelling.

Vijzelman Fiscaal Advies
De vennootschapsbelasting is een ingewikkeld rechtsgebied binnen de fiscaliteit met veel regelingen. Om dit onderwerp zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig belasting betaalt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman is een prijswinnend advieskantoor met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor advies in het kader van de vennootschapsbelasting en de deelnemingsvrijstelling bent u bij ons dus op het juiste adres.