De fiscus op de vingers getikt vanwege onzorgvuldigheid

 

In dit stuk wordt een zaak behandeld over over- en underpricing.

De rechter heeft geconstateerd dat de belastingdienst de zaak niet goed heeft aangepakt.

De belastingdienst heeft in een procedure niet alle relevante stukken overlegd.

 

Vanwege het prijsbeleid van sommige overheden worden in bepaalde landen andere inkoopprijzen en afzetprijzen gerekend. De producten worden overgewaardeerd doordat er hogere inkoopprijzen worden gerekend. Door lagere afzetprijzen te rekenen worden ze ondergewaardeerd. Het verschil wordt aan de handelspartners gerestitueerd via een geldstroom die via andere landen dan Nederland loopt.

 

Feiten

In de zaak (ECLI:NL:RBNHO:2023:6712) gaat het om een internationale groothandel die zich op deze manier bezighield met de in- en verkoop van producten. Dit zag vooral op landen waarmee het voor grote bedrijven lastig was om te handelen. De fiscus had in 2003 laten weten dat de werkwijze niet als omkoping werd gezien en dat de kosten daarom aftrekbaar waren. In 2017 hield de fiscus echter een ander standpunt in waarna een navorderingsaanslag volgde van 5,5 miljoen euro. De fiscus vond namelijk dat de betalingen vanwege de over- en underpricing verkeerd geboekt waren. Volgens de fiscus mochten deze niet zomaar van de omzet worden afgetrokken, maar moesten deze afzonderlijk als kosten verantwoord worden. De afspraak uit 2003 werd per 1 januari 2021 opgezegd.

 

Rechtbank

Bij de rechter bleek al snel dat de fiscus de zaak niet goed had aangepakt. Zo heeft de fiscus niet uit eigen beweging de relevante stukken overgelegd. Dit gebeurde pas toen de rechtbank hierom had verzocht. Vervolgens bleek op de zitting dat de stukken alsnog niet volledig waren overgelegd. De rechtbank ging ook in op het standpunt van de fiscus dat er een formeel gebrek was in de aangifte. Hier was volgens de rechtbank geen sprake van. In casu ging het om een prijscorrectie die overeen is gekomen met en toegekomen aan eigenaren van afnemers en leveranciers. Bovendien was de fiscus hiervan op de hoogte, aangezien zij hier zelf afspraken over hebben gemaakt in 2003.

 

De rechtbank gaat ook in op het standpunt van de fiscus dat goed koopmansgebruik is geschonden. Goed koopmansgebruik schrijft niet voor hoe bedragen in een aangifte moeten worden verwerkt, aldus de rechtbank. Dat de kosten niet afzonderlijk zijn verantwoord, is in het kader van goed koopmansgebruik derhalve niet relevant.

 

Het bedrijf stelde zich op het standpunt dat het vertrouwensbeginsel was geschonden. Hier was de rechtbank het mee eens. Er was immers een afsprakenbrief opgenomen. De fiscus stelde dat deze enkel zag op een wetsvoorstel. Hier stond echter geen voorbehoud over in en gelet op de tekst en inhoud was er voor de rechtbank geen reden om te stellen dat de brief uitsluitend zag op het wetsvoorstel wat toentertijd betrokken was.

De afsprakenbrief bevatte wél als voorwaarde dat de routing te volgen moest zijn via een audit trail. Alhoewel de fiscus tot aan de zitting volhield dat hier niet aan was voldaan, bleek het tegenovergestelde waar te zijn.

 

Tot slot ging de rechter in op de vraag of er sprake was van betalingen zonder tegenprestatie. Dat was niet het geval overwoog de rechter. Het enkele feit dat de betaling van de over- of underpricing niet rechtsreeks wordt betaald, maakt niet dat een prestatie tegenover de betaling ontbreekt.

 

Uitkomst

De uitspraak van de rechtbank was in het voordeel van het bedrijf. Zij dienen een integrale proceskostenvergoeding te ontvangen vanwege het onzorgvuldig handelen van de fiscus. Deze bedraagt ruim 80.000 euro. De rechtbank vond het vooral ernstig dat de fiscus met vooringenomenheid heeft gehandeld. Dit volgde voornamelijk uit het achterhouden van informatie.

 

Vijzelman Fiscaal Advies

De fiscaliteit is iets waar iedere Nederlander mee te maken krijgt. Om het zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig belasting betaalt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman Fiscaal Advies is een prijswinnend advieskantoor in Amsterdam met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor fiscaal en civielrechtelijk advies bent u bij ons op het juiste adres.