In aanloop naar de door het kabinet aangekondigde aanpassingen van de BOR en DSR vraagt het Register Belastingadviseurs (RB) aandacht voor haar visie op de toekomst van de BOR en de DSR.

Het RB is de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het mkb. De aanpassingen van de BOR en DSR moeten prioriteit en ruimte geven aan het MKB, zodat de regelingen blijven doen waar zij voor bedoeld zijn: zorgen voor de continuïteit van ondernemingen bij bedrijfsoverdracht. Dat betekent dat de herziening zich primair moet richten op het gelijktrekken van termijnen en voorwaarden, het uitbreiden van de bedrijfsopvolgings- en overdrachtsfaciliteiten voor reële situaties en het oplossen van knelpunten in de praktijk.

Het RB is blij met het standpunt van het kabinet dat we de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten moeten koesteren en steunt de mening dat knelpunten in de regelingen moeten worden opgelost en dat oneigenlijk gebruik moet worden bestreden.

Hieronder vallen de dubbel-BOR en rollatorinvesteringen, hoewel er niet de indruk bestaat dat deze vormen veelvuldig voorkomen. Voor het RB staan eenvoud en eenduidigheid in de regelingen voor bedrijfsopvolgingen voorop. Deze komen immers het MKB ten goede.

Dit vertaalt zich in het gebruik van bestaande en beproefde systematieken, bijvoorbeeld de bestaande systematieken op het gebied van doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting. Een aantal termijnen kan worden gelijkgetrokken of teruggebracht, zoals de voortzettingseis, of helemaal afgeschaft, zoals de dienstbetrekkingseis.

Het RB vraagt kennis te nemen van onze visie op de BOR en DSR, zoals weergegeven in onderstaande uitgangspunten.

In dit visiedocument kunt u lezen op welke onderbouwde manier het RB tot deze aanbevelingen zijn gekomen. RB Visie op bedrijfsopvolgingsregelingen 1-6-2023

Lees meer: